Kdo je dula?Každá těhotná žena by měla zažít dobrodiní duly.

Dula provází ženu a její rodinu jedinečným a neopakovatelným obdobím života, jakým je přivedení dítěte na svět. Poskytuje laskavou podporu, kvalitní informace, trpělivě ženě naslouchá a pomáhá v nelehkých situacích. Pečuje o ni v těhotenství, během porodu i v šestinedělí. Přistupuje k ženě s úctou a respektem k jejím potřebám, mateřským kompetencím a právům tak, aby tímto důležitým životním obdobím prošla posílena a s pocitem, že jej dobře zvládla.

Práce duly patří mezi nezdravotnické pomáhající profese. Dula doplňuje práci porodních asistentek, lékařů, zdravotních sester a také psychologů a dalších odborníků. V tomto smyslu je členem týmu, který se o ženu v období těhotenství, porodu a šestinedělí stará.

Duly České asociace dul prošly ročním kurzem pro duly a podle dosaženého stupně kvalifikace získaly potřebnou praxi pod vedením duly - konzultantky. Při své práci dodržují Etický kodex duly. 

Jaké jsou přínosy duly pro ženu a její rodinu?

Dula svou prací přispívá k dobrému startu celé nové - či nově rozšířené - rodiny. Podle vědeckých studií má péče duly významný pozitivní vliv na fyzické a psychické zdraví matky a dítěte, především na:

 • duševní pohodu ženy i celé rodiny
 • délku a průběh porodu
 • zdravotní stav matky i jejího dítěte po porodu
 • délku kojení dítěte
 • délku doby, kterou žena s dítětem tráví
 • spokojenost ženy s porodem, se sebou sama jako s matkou
 • výskyt poporodních depresí

Porodní dula

Práce porodní duly patří mezi odborné nezdravotnické pomáhající profese. Dula provází ženu těhotenstvím, porodem a poporodním obdobím. Poskytuje emocionální podporu a informace. Pokud si to žena přeje, dula s ní zůstává po celou dobu porodu, povzbuzuje a podporuje ji, vytváří příjemné a vhodné prostředí pro porod, pomáhá s uvolněním a úlevou od bolesti pomocí nejrůznějších relaxačních technik. Rodící ženě může dodávat klid také jen svou tichou přítomností.

Dula je připravena být oporou každé ženě, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu nebo se porod jakkoliv vyvine. Pokud ženu doprovází také partner, příbuzná nebo kamarádka, pak se dula stává oporou též pro tyto osoby rodičce blízké.

Dula vnímá těhotenství, porod a šestinedělí jako jedeno z nejdůležitějších období v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým ženy rodí a děti přicházejí na svět, dlouhodobně ovlivňuje celou společnost. Rozumí fyziologii porodu i potřebám rodící ženy a rodícího se dítěte. Zná rodičku i její přání a představy o porodu. Vytváří zázemí a příjemnou atmosféru, ve které se žena může uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

S čím může dula pomoci?

 • poskytne psychickou a emocionální podporu v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
 • nabídne kvalitní informace opřené o nejnovější vědecké výzkumy, doporučí literaturu
 • pomůže s ujasněním priorit
 • připraví ženu na porod formou individuálních konzultací nebo skupinových kurzů
 • pomůže s přípravou porodního přání a výběrem porodnice
 • poskytne informace o životosprávě v těhotenství, v šestinedělí a během kojení
 • bude vám k dispozici v těhotenství, v průběhu celého porodu i v šestinedělí
 • během porodu pomůže při hledání vhodné polohy, s uvolněním pomocí nejrůznějších relaxačních technik
 • pomůže s komunikací se zdravotníky
 • bude oporou také pro partnera a rodinu
 • poskytne informace a odbornou podporu a pomoc při kojení
 • podpoří ženu v kontaktu s jejím děťátkem
 • předá zkušenosti s péčí o miminko a třeba i se správným nošením dítěte, využitím moderních látkových plen, bezplenkovou metodou...
 • podpoří rodinu v nelehké životní situaci, například při ztrátě dítěte
 • v případě potřeby poskytne kontakty na další odborníky - porodní asistentku, psychoterapeuta, krizové centrum...

Poporodní dula

Poporodní duly se soustředí na podporu a pomoc ženám v poporodním období, především v šestinedělí, ale i později. Šestinedělí je období seznamování a sžívání se s miminkem. Ženy, kterým se narodilo první dítě, se o ně učí pečovat a osvojují si kojení. Maminky, které již mají starší děti, se učí zkoordinovat péči o různě staré děti. Mnohdy zůstávají s dětmi doma samy. Pouze některé mohou využít každodenní pomoci jiných žen z příbuzenství. Všechny ženy bez rozdílu však potřebují během šestinedělí odpočívat, pečovat o sebe a o miminko.

Poporodní dula ženě usnadňuje mnohdy náročný čas šestinedělí, podporuje ji a pomáhá, aby mohla dostatečně odpočívat a nabrat síly na další období mateřství. Přijímá každou ženu s pochopením takovou, jaká je, a trpělivě jí naslouchá. Poskytuje informace, jak o sebe během šestinedělí pečovat, jak se dobře stravovat a může třeba pro rodinu i uvařit, pokud si to žena přeje. Poradí s péčí o miminko, předává praktické informace a zkušenosti a může i s péčí o dítě pomoci. Poskytuje podporu při kojení. A může pomoci i se staršími dětmi, aby se žena mohla nerušeně věnovat novorozenému miminku, péči o sebe nebo si odpočinout.

S čím může pomoci poporodní dula?

Poporodní dula podporuje nově zrozenou matku v jejích mateřských kompetencích a pomáhá jí zvládnout novou situaci v rodině:

 • je ženě k dispozici podle jejích potřeb, vyslechne ji, prakticky pomůže, dělá ženě společnost
 • reflektuje se ženou její porod
 • zná současné trendy - kontaktní rodičovství, nošení v šátku, látkové pleny, bezplenkovou komunikační metodu
 • podporuje ženu v komunikaci s partnerem, širší rodinou i zdravotníky
 • předává informace a zkušenost jak zvládnout sladění péče o miminko s potřebami starších sourozenců
 • po dohodě pomáhá se vším, co ženě přijde vhod: drobná pomoc s domácností, vaření a menší nákupy, pomoc se staršími dětmi
 • je schopna rozpoznat případné patologické psychické stavy, poskytnout kontakty na odborníkyDuly ve vědeckých studiích

Vědeckých studií o přínosech kontunuální (nepřetržité) podpory duly během porodu bylo zpracováno několik desítek. Zde jsou výsledky nejnovější a nejrozsáhlejší metaanalýzy (souhrnné studie) z prestižní Cochrane databáze vědeckých výzkumů ve zdravotnictví. Metaanalýza zahrnula 15 858 porodů sledovaných ve 26 studiích ze 17 zemí se středním a vysokým příjmem (Hodnett et al., 2017). Podle této studie:

Ženy s kontinuální podporou duly u porodu mají

o 39 % vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem

o 35 % vyšší pravděpodobnost spokojenosti s porodem

o 15 % vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu

o 10 % nižší pravděpodobnost potřeby použití medikace na tlumení bolesti

Kontinuální podpora během porodu také přináší

o 38 % nižší pravděpodobnost nízkého APGAR skóre v páté minutě po narození dítěte, tzn. vyšší pravděpodonost, že dítě bude po narození v dobrém zdravotním stavu

o 10 % nižší pravděpodobnost instrumentálního porodu pomocí kleští nebo vakuum extraktoru

kratší délku porodu, v průměru o 41 minut

Studie srovnávala výsledky nepřetržité podpory osobou blízkou rodičky, zdravotníkem zaměstnaným porodnicí a dulou - osobou, která je proškolena pro poskytování podpory během porodu a není součástí zdravotnického personálu porodnice.

Doprovod duly v tomto srovnání vykazuje nejlepší porodní výsledky.

Kontinuální podpora zdravotníkem porodnice neměla významný vliv na podíl císařských řezů, užití kleští nebo vakuum extraktoru ani na spokojenost rodičky. Zvýšila užití syntetického oxytocinu. Podpora osobou blízkou (např. partnerem rodičky) neměla vliv na podíl císařských řezů a dalších zásahů, ale zvýšila spokojenost rodičky s porodem.

Zdroj: Hodnett et al., 2017, Continuous support for women during childbirth

Souvislá versus přerušovaná podpora

Studie z roku 1999 srovnávala skupinu porodů, kde poskytovaly souvislou podporu duly, s druhou skupinou porodů, kde byla rodičkám k dispozici pouze přerušovaná podpora nemocniční porodní asistentky, tedy pouze po omezenou dobu během porodu.

Podpora duly při porodu snížila užití analgezie o 31 %, použití umělého oxytocinu ke stimulaci porodu o 50 %, klešťové porody o 34 %, porody ukončené císařským řezem o 45 % a zkrátila porod v průměru o 25 %.

Zdroj: M. H. Klaus, J. H. Kennell, P. H. Klaus: Porod s dulou, 2004

Jak to, že podpora duly pomáhá?

Žena dulu zpravidla dobře zná, má k ní důvěru a cítí se s ní v bezpečí. Dula poskytuje laskavou, trpělivou a respektující péči. Může se ženě během porodu plně věnovat. Zná její porodní přání i její potřeby během porodu. Vytváří pro ženu příjemnou atmosféru a podmínky pro normální porod. Vysvětlí, co se během porodu děje. Rodičku povzbuzuje, pomáhá jí s uklidněním a uvolněním. Pomáhá snižovat úzkost, strach a stres, což přispívá ke zvýšení tvorby přirozeného oxytocinu a dalších porodních hormonů.

To vše má pozitivní vliv na průběh porodu a ve svých důsledcích také na zdravotní stav ženy a jejího dítěte po porodu.